วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก เป้าหมายและยุทธศาสตร์

Posted in Vision/Mission.

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

ปีการศึกษา 2556-2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

            พัฒนาผู้เรียนครบทุกมิติ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ครูมีคุณภาพ  บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

1.          พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากลและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.          ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการทำงานสู่มาตรฐานสากล

3.          ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.          ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5.          ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร์

        1.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก  (พ.1)

        2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ (พ.1)

        3.       พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อให้พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   (พ.1)

        4.       ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการทำงานสู่มาตรฐานสากล(พ.2)

        5.       ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ(พ.3)

        6.       ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีอาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พ.3)

        7.       ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(พ.4)

        8.       ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(พ.5)

เป้าประสงค์

1.          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ย.3/พ.1)

2.          ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ย.2/พ.1)

3.          ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ย.1/พ.1)

4.          ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (ย.1/พ.1)

5.          ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (ย.2/พ.1)

6.         ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ย.2/พ.1)

7.          สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น (ย.3/พ.1)

8.          ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ย.4/พ.2)

9.          ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล (ย.5/พ.3)

10.     คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ย.5/พ.3)

11.     สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ย.5/พ.3)

12.     สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (ย.5/พ.3)

13.     สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ย.5/พ.3)

14.     สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ย.6/พ.3)

15.     สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ย.7/พ.4)

16.    สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ย.8/พ.5)

 

        นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรการศึกษาของเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

       1. ต้องเป็นการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถคิดแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี มีสติ เหตุผล และความสุขุมรอบคอบ รักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และมรดกของชาติ

        2. การศึกษา เน้นให้นักเรียนรู้จักตัวของตัวเอง รู้จักเข้าใจผู้อื่น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีวินัย มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจ และพยายามช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม และพร้อมที่จะร่วมมือในกิจกรรมทั้งทางด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ อันจะอำนวยประโยชน์แก่ปวงชน

       3. การศึกษา ต้องเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเอง และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้ที่มีความมัธยัสถ์ ขยัน หมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพสุจริต

       4. การศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรักและความกตัญญูต่อสถาบันของตน สามารถผนึกกำลังรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่น รู้จักปรับตัว เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้เสียสละ เพื่อความเจริญของส่วนรวม

       5. การศึกษา เน้นการฝึกสังเกต พิจารณาใฝ่หาความรู้ และค้นคว้าหาเหตุผล ส่งเสริมด้านจินตนาการ การเสริมสร้างปัญญาความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

       6. การศึกษา ต้องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการ การกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขนิสัยที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวและส่วนรวม

การบริหารจัดการ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กระจายอำนาจการบริหารงานให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วน ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์