ASCS Family Night#2

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

งาน ASCS Family Night วันที่ 9 มีนาคม 2562 ภาพการแสดงของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

Look back with smiles. Step forward with courage

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

     วันวันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Look back with smiles. Step forward with courage. ขึ้นในกิจกรรมมีพิธีมอบเหรียญ 100 ปีครูดีศรีเอกชนให้กับคุญครูที่ทำงานอย่างพากเพียรเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  หลังจากนั้น มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมสุดท้ายในวันนั้น เป็นการกล่าวอำลาของครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีครูเกษียณ 2 ท่าน คือ มีสคำพร มิ่งขวัญ และ มิสอภินันท์ นุตนก