โครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสาหรับผู้ประกอบการ Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

โครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสาหรับผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเยาวชน ไทย และเยาวชนจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นตัวแทนของประเทศ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานระหว่าง ประเทศ และดาเนินการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาโครงงาน ใน หัวข้อ “STEMAGINATION” โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะผู้ประกอบ การไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดในอาเซียน

รายละเอียดและเกณฑ์การสมัครสามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Download link