รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วัน เวลา สถานที่จำหน่าย-ยื่นใบสมัคร

- จำหน่ายและยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-635-0136, 02-236-4330)

- ยื่นใบสมัครเวลา 08.30-14.00 น. 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันซื้อใบสมัคร

- สำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

- ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 300.- บาท

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าใบสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

- ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ต้องเป็นผู้มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม)

- ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 ในกรณีที่อายุอยู่ในเกณฑ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครฉบับจริง(กรณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย(รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)

- สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา - มารดา พร้อมตัวจริง

- สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

- สำเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดาพร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบหย่า พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรังรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรับศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

- สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ของมารดา พร้อมตัวจริง(เฉพาะบุตรของศิษย์เก่าเท่านั้น)

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษาล่าสุดพร้อมตัวจริง (เฉพาะน้องของศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดา-มารดาเดียวกัน)

- ใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่

- รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปและต้งเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

- ในวันที่ยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก น้องของศิษย์ปัจจุบันหรือบุตรของศิษย์เก่า ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

- เอกสารทั้งหมดใ้ลงลายมือขื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

- กรณาเรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย

กำหนดการ การรับสมัคร และสอบ

- ยื่นใบสมัคร = ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 14 กันยายน 2560

- กำหนดการสอบ = วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.00-11.30 น