การทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เนื่องด้วยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินการทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนเราได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบในระดับต่างๆ