Look back with smiles. Step forward with courage

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

     วันวันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Look back with smiles. Step forward with courage. ขึ้นในกิจกรรมมีพิธีมอบเหรียญ 100 ปีครูดีศรีเอกชนให้กับคุญครูที่ทำงานอย่างพากเพียรเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  หลังจากนั้น มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมสุดท้ายในวันนั้น เป็นการกล่าวอำลาของครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีครูเกษียณ 2 ท่าน คือ มีสคำพร มิ่งขวัญ และ มิสอภินันท์ นุตนก