กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Academic Walk Rally ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 "ASCS Inspiring Growth" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน