ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบได้จากลิงค์ด้านล่าง

>>>>>ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 <<<<<

2. เข้าสู่หน้าล๊อกอิน ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และเลือก ตรวจสอบ

3.ใส่ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เป็น วว/ดด/ปปปป เป็นปีพุธศักราช เช่นตัวอย่างนักเรียนเกิดวันที่ 11 มีนาคม 2547 ให้ใส่ 11/03/2547 จากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Posted in Announcement.

Assumption Convent Silom School

ผลการสอบเข้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(เรียงตามตัวอักษร)

นักเรียนที่สอบผ่าน

เลขที่สอบ

ชื่อ - สกุล

เลขที่มอบตัว

ผลการสอบ

249

กชพร

ทรงสวัสดิชัย

001

สอบผ่าน

199

กฤติมา

พงษ์คุณาวุฒิ

002

สอบผ่าน

067

กวิสรา

พงศภัคสกุล

003

สอบผ่าน

018

กันย์ชิสา

ธีรวิจารณญาณกุล

004

สอบผ่าน

053

กานต์มณี

เอี่ยมวงศ์หิรัญ

005

สอบผ่าน

041

กุลชญา

อภิธนวิทย์

006

สอบผ่าน

020

กุลธารินท์

ศรีปรัชญานันท์

007

สอบผ่าน

135

กุลนภา

รงค์บัญฑิต

008

สอบผ่าน

275

กุลิกัญญ์วรา

อังคีรส

009

สอบผ่าน

085

เกวลิน

จิระพัฒน์วงศ์

010

สอบผ่าน

081

ขวัญนภัช

ทนงศักดิ์

011

สอบผ่าน

058

ครุกัลยา

จำนงค์ธรรม

012

สอบผ่าน

242

จิดานาจ

จิตต์วิทิต

013

สอบผ่าน

008

จิดาภา

ทรงสถาพร

014

สอบผ่าน

068

จิดาภา

ดอนชมไพร

015

สอบผ่าน

027

จินห์จุฑา

เลิศเจริญค้า

016

สอบผ่าน

253

ชญานิษฐ์

มินขุนทด

017

สอบผ่าน

277

ชนมน

บุญรอด

018

สอบผ่าน

241

ชนรดี

ภูวธนารักษ์

019

สอบผ่าน

107

ชนัญชิตา

ดุษฎีวรรักษ์

020

สอบผ่าน

105

ชมพูนุช

ภู่กลิ่น

021

สอบผ่าน

097

ชลิดา

ชัยรัศมีกุล

022

สอบผ่าน

229

ชัญญ์วรชา

ชาญนำสิน

023

สอบผ่าน

238

ชัญญานุช

ศรีบวรมงคล

024

สอบผ่าน

007

เฌอฟ้า

ปวิดาภา

025

สอบผ่าน

013

ญาณิฐา

ปภาศศิเดชน์

026

สอบผ่าน

098

ญาดา

พัฒนเกียรติชัย

027

สอบผ่าน

223

ญาดา

มีอัศวเป็นมงคล

028

สอบผ่าน

031

ณฐวลัญช์

วงษ์นพวิชญ์

029

สอบผ่าน

159

ณนิชา

พูนลาภพาณิชย์

030

สอบผ่าน

163

ณปัทม์

ณ อุบล

031

สอบผ่าน

175

ณภัชชา

ชาญชิดชิงชัย

032

สอบผ่าน

142

ณภัทร

พงษ์กิตติพันธ์

033

สอบผ่าน

087

ณฤชล

โออนันต์

034

สอบผ่าน

188

ณัจฉรียา

วงศ์วิวัฒน์ชัย

035

สอบผ่าน

134

ณัชชารินทร์

วิริยะเกียรติ

036

สอบผ่าน

118

ณัฎฐาพรรณ

ทิศาปราโมทย์กุล

037

สอบผ่าน

090

ณัฏฐ์พิชา

ลาภศรีสวัสดิ์

038

สอบผ่าน

099

ณัฐฐาธินี

สามัคคีธรรม

039

สอบผ่าน

217

ณัฐณภัทร

ธนวิภูษิต

040

สอบผ่าน

257

ณัฐณิชา

ไทรแก้วท้วม

041

สอบผ่าน

127

ณัฐภัสสร

ศรีสุริฉัน

042

สอบผ่าน

109

ณัฐรดา

ศุภเวชรักษากุล

043

สอบผ่าน

054

ณัฐสุรีย์

มุนินทร์นพมาศ

044

สอบผ่าน

119

ณิชานุช

อมรฉันทนากร

045

สอบผ่าน

092

ณิชาพร

จิรายุเจริญศักดิ์

046

สอบผ่าน

233

ณุชฎา

ชูชัยวัฒนา

047

สอบผ่าน

084

ดลพร

ศิริเลิศสถิต

048

สอบผ่าน

185

ทยะพร

ไพทยะทัต

049

สอบผ่าน

221

ทิพกาญจน์

ตรีสุขเกษม

050

สอบผ่าน

173

แทนขวัญ

พันธุ์ออน

051

สอบผ่าน

164

ธนพร

แสงทอง

052

สอบผ่าน

239

ธนัชศร

ทองบางพึ่ง

053

สอบผ่าน

162

ธมลวรรณ

โชติช่วงไทยเจริญ

054

สอบผ่าน

042

ธัญญรัศม์

เรืองธีรสันติ

055

สอบผ่าน

056

ธัญธิดา

โรจน์พรประดิษฐ์

056

สอบผ่าน

160

ธัญนันท์

บุญเกาะ

057

สอบผ่าน

129

ธัญย์ธารี

วงศ์ภัทรกิจ

058

สอบผ่าน

236

ธิดาสีห์

โล่ห์บัณฑิตกุล

059

สอบผ่าน

117

นภชณา

วงศ์สุวรรณ

060

สอบผ่าน

089

นรัณธภรณ์

นวินวรณญาณ์

061

สอบผ่าน

218

นวิยา

วชิรคพรรณ

062

สอบผ่าน

035

นารีภา

บุญสิริโภคา

063

สอบผ่าน

184

เนตรชนก

อนันตสิทธิ์

064

สอบผ่าน

187

เนตรนภา

อนันตสิทธิ์

065

สอบผ่าน

012

บงกชเพชร

รอดประสิทธิ์

066

สอบผ่าน

030

บวรลักษณ์

ทองเอี่ยม

067

สอบผ่าน

078

บุญญรัตน์

เคร่งวิรัตน์

068

สอบผ่าน

003

ปนิตา

เรืองรุ่งธนสาร

069

สอบผ่าน

002

ปพิชญา

สังฆธรรม

070

สอบผ่าน

271

ปภาดา

เฉลิมพัฒนสุข อินทร์คาภรณ์

071

สอบผ่าน

144

ปภาดา

กิตตอนันทปัญญา

072

สอบผ่าน

121

ปภาดา

ไวว่องกิจการ

073

สอบผ่าน

045

ปภาวรินทร์

กาญจนเมธีรัตน์

074

สอบผ่าน

047

ปรวรรณ

สัจกิริยา

075

สอบผ่าน

083

ปรางบุญญา

โชคภัทรชัยกิจ

076

สอบผ่าน

252

ปวีณวัชร์

ปัญญาชาญศิลป์

077

สอบผ่าน

065

ปาณิศา

เพชรสง

078

สอบผ่าน

196

ปาริญ

อภิรติกุล

079

สอบผ่าน

216

ปิยธิดา

แจ่มกระจ่าง

080

สอบผ่าน

130

ปุญยภา

ขจรชัยกุล

081

สอบผ่าน

079

ปุณยนุช

สมส่วน

082

สอบผ่าน

051

ปุณยาพร

พิมพ์แก้ว

083

สอบผ่าน

191

เปมิกา

สาระหงษ์

084

สอบผ่าน

201

พธูทิพย์

กรพิราภรณ์

085

สอบผ่าน

243

พนิตพิชา

งามอภิสิทธิ์

086

สอบผ่าน

069

พรกมล

ศุภไพบูลย์

087

สอบผ่าน

263

พรณิชา

อริยะสถิตย์มั่น

088

สอบผ่าน

222

พรนัชชา

ฤทธิเดช

089

สอบผ่าน

029

พรประภัสสร์

กังเสถียร

090

สอบผ่าน

258

พรรณสิยา

วสิษฐ์ธัญเกษม

091

สอบผ่าน

197

พริม

ผ่องสวัสดิ์กุล

092

สอบผ่าน

133

พลอยชมพู

วารีเจริญชัย

093

สอบผ่าน

110

พลอยพิชชา

พิริยพูล

094

สอบผ่าน

172

พลอยไพลิน

ฐิติรัตนอัศว์

095

สอบผ่าน

022

พัชรกัญญ์

พลอยชื่นชม

096

สอบผ่าน

057

พัชร์อริญ

สิริวุฒิโสภณ

097

สอบผ่าน

166

พัฒน์นรี

คุรุธัช

098

สอบผ่าน

265

พัณณ์นพัช

เลาหจีรพันธุ์

099

สอบผ่าน

198

พัทธกานต์

ล้อประสิทธิ์ถาวร

100

สอบผ่าน

015

พัทธนันท์

รุจิพรวงศ์

101

สอบผ่าน

120

พัมน์นรี

กาญจน์ลัทธ์

102

สอบผ่าน

116

พิชญธิดา

ชินเศรษฐกิจ

103

สอบผ่าน

046

พิชญาภา

ชุติม์วัฒน์เสถึยร

104

สอบผ่าน

093

พิชยดา

เลิศจรูญ

105

สอบผ่าน

106

พิชา

คุณส่งสมบัติ

106

สอบผ่าน

125

พิชามญช์

ตั้งพรประเสริฐ

107

สอบผ่าน

269

พิทยาภรณ์

โอฬารฤทธินันท์

108

สอบผ่าน

103

พิมพ์ชนก

ปวิชากุล

109

สอบผ่าน

214

พิมพ์ณัฐฐา

วิชาญจิตร

110

สอบผ่าน

049

พิมพ์นารา

ธนรัตน์ฐิติ

111

สอบผ่าน

270

พิมพลอย

ศศิวงศ์ภักดี

112

สอบผ่าน

114

พุดพิชญา

เอี่ยมรัตนชัย

113

สอบผ่าน

043

เพ็ญภัสสร

ชัยวรพจน์

114

สอบผ่าน

149

แพรวณภัสร์

เจียนสุวรรณ

115

สอบผ่าน

272

ภัคชนาณัฐ

วงศ์งาม

116

สอบผ่าน

234

ภัคธีมานิจ

ภัทรกชกร

117

สอบผ่าน

215

ภัควลัญชญ์

ดิลกวรโชติ

118

สอบผ่าน

082

ภัควลัญชญ์

โสตถิวิวัฒน์

119

สอบผ่าน

075

ภัทรภร

วงศรี

120

สอบผ่าน

176

ภิญญาพัชญ์

วัฒนอุดมสุข

121

สอบผ่าน

126

ภูริชญา

เล้าประเสริฐ

122

สอบผ่าน

017

ภูริดา

ทองใบ

123

สอบผ่าน

028

มนภสร

ศรีสมรส

124

สอบผ่าน

091

มนสิชา

พรรคนาวิน

125

สอบผ่าน

006

มนัสนันท์

เทศกาล

126

สอบผ่าน

165

มินญาฎา

วารีรักษ์

127

สอบผ่าน

231

มินฑิตา

ศศิพงศ์ไพโรจน์

128

สอบผ่าน

096

มินทร์รวี

ศิริภากรณ์

129

สอบผ่าน

037

เมชญา

ศรีวรัฏฐา

130

สอบผ่าน

061

เมืองพลอย

ทั้งพรม

131

สอบผ่าน

059

เมืองเพชร

ทั้งพรม

132

สอบผ่าน

073

ยศยา

บุญญาศิริสุข

133

สอบผ่าน

036

รมิดา

โต๊ะชูดี

134

สอบผ่าน

032

รมิตา

จตุทิพย์สมพล

135

สอบผ่าน

004

รสิกา

บุญมาเลิศ

136

สอบผ่าน

145

วรรณวริน

ธำรงค์สกุลศิริ

137

สอบผ่าน

060

วรลักษณ์

อุ่นธง

138

สอบผ่าน

010

วรวลัญช์

เมธานราพงศ์

139

สอบผ่าน

033

วรันธร

ชลสินธุ์

140

สอบผ่าน

169

วรากานต์

อัคราสรณีย์

141

สอบผ่าน

025

วะศินี

อุตสาหรุจิกุล

142

สอบผ่าน

111

วัชรี

ยิ่งยงสิริรัตน

143

สอบผ่าน

260

วิริทธิ์ธร

ทรัพย์ชัยมงคล

144

สอบผ่าน

148

ศริญญ์ยา

รัศมีสกุลไกร

145

สอบผ่าน

026

ศริญญา

อัครเดชาวิวัฒน์

146

สอบผ่าน

076

ศศิร์ชา

พรประเสริฐยิ่ง

147

สอบผ่าน

146

ศิริขวัญ

นิยม

148

สอบผ่าน

264

ศุภาพิช

สงวนดีกุล

149

สอบผ่าน

014

ศุภิสรา

เหลืองสุบิน

150

สอบผ่าน

192

สถลัชนันท์

ตันติเวชวงศ์

151

สอบผ่าน

019

สมิตา

ชัยนำยนต์

152

สอบผ่าน

024

สราญรัตน์

สิริโชติจิรกุล

153

สอบผ่าน

180

สวรรยา

สิริโรจนากร

154

สอบผ่าน

038

สาริศา

ตั้งตระกูล

155

สอบผ่าน

039

สิรภัทร

รัตนชโลธร

156

สอบผ่าน

021

สิริณัฏฐ์

ฐิติวงค์วรสกุล

157

สอบผ่าน

220

สิริยากร

ออไอสูญ

158

สอบผ่าน

181

สีตลา

ติราภิบาล

159

สอบผ่าน

237

สุกฤตา

บรรยงรักษ์กุล

160

สอบผ่าน

062

สุชิยา

ชีวายนต์

161

สอบผ่าน

137

สุฐิตา

ชีวะโกเศรษฐ

162

สอบผ่าน

167

สุพิชญา

ลาภอำนวยเจริญ

163

สอบผ่าน

113

สุภิสรา

ธัญญะวานิช

164

สอบผ่าน

023

สุภิสรา

ภัทรธนสาร

165

สอบผ่าน

044

สุริย์ริสสา

ปรีชาศิลปกุล

166

สอบผ่าน

016

สุวิชชา

กิตติศักดิ์ดำรง

167

สอบผ่าน

112

เสาวลักษณ์

สุขอธิเศรษฐ์

168

สอบผ่าน

153

อชิรญาณ์

อำนวยศิลป์

169

สอบผ่าน

009

อชิรญาณ์

อรุณธนาวุฒิ

170

สอบผ่าน

001

อภิชญา

ไทยวัฒน์

171

สอบผ่าน

228

อภิญญา

จรเสถียร

172

สอบผ่าน

005

อรชพร

ฐิติธนการ

173

สอบผ่าน

177

อรรถยา

จงสุวรรณ

174

สอบผ่าน

157

อัญชสา

ขุนวัฒน์

175

สอบผ่าน

171

อัญญ์

อารยะจิติพงษ์

176

สอบผ่าน

102

อัญรินทร์

ธนาพัฒน์โชคชัย

177

สอบผ่าน

209

อัยย์รดา

ธรรมร่มดี

178

สอบผ่าน

034

อัยรินทร์

ประชาอภิรักษ์

179

สอบผ่าน

158

อารดา

ยิ่งดำรง

180

สอบผ่าน

128

อิสรีย์

สุกิตติพัฒนากุล

181

สอบผ่าน

101

ไอญ์มีรินท์

ตั้งคุณสมบัติ

182

สอบผ่าน

202

ไอลีน

รัตนคงวิพุธ

183

สอบผ่าน

 

นักเรียนติดสำรอง

เลขที่สอบ

ชื่อ - สกุล

เลขที่มอบตัว

ผลการสอบ

151

ไคลี่

เฟรี่

184

สำรอง

247

วสุธิดา

วงศ์ภากร

185

สำรอง

048

ณัฐกฤตา

เอี่ยมศักดิ์อุฬาร

186

สำรอง

224

สิริพิณณ์

สุนทรพรวาที

187

สำรอง

139

ปริยากร

อิงคบารมี

188

สำรอง

108

ทิพย์ธารา

รัตนพันธุ์เกษม

189

สำรอง

080

พิรดาภร

คูทวีทรัพย์

190

สำรอง

147

ทอฝัน

ไพทยะทัตย์

191

สำรอง

070

ศิศิร์กรณ์

เกตุสวัสดิวงศ์

192

สำรอง

115

รินรดา

ตั้งพิทักษ์สมอ

193

สำรอง

064

สุรภา

ศรีวิชัย

194

สำรอง

066

ฌริตา

สินธวาชีวะ

195

สำรอง

072

กฤตนาฏ

ดิลกพัฒนมงคล

196

สำรอง

193

ปุณณรัตน์

สิริวัจนานนท์

197

สำรอง

259

บัวบูชา

เชียรเตชากุล

198

สำรอง

168

รดา

พุ่มสอาด

199

สำรอง

154

ปาณิสรา

ทวีศักดิ์

200

สำรอง

094

พิชญาภรณ์

สวนสำราญ

201

สำรอง

205

กัญญาภัค

สุขสินธุ์

202

สำรอง

268

อัญญ่า

ฮาสันสกี้

203

สำรอง

124

ชญาภา

เปี่ยมมงคลชัย

204

สำรอง

170

ออมพลอย

เลิศล้ำนภากุล

206

สำรอง

 *นักเรียนที่สอบติด “สำรอง”โรงเรียนจะโทรศัพท์เรียกเป็นรายบุคคล