รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วัน เวลา สถานที่จำหน่าย-ยื่นใบสมัคร

- จำหน่ายและยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-635-0136, 02-236-4330)

- ยื่นใบสมัครเวลา 08.30-14.00 น. 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันซื้อใบสมัคร

- สำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

- ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 300.- บาท

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าใบสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

- ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ต้องเป็นผู้มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม)

- ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 ในกรณีที่อายุอยู่ในเกณฑ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครฉบับจริง(กรณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย(รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)

- สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา - มารดา พร้อมตัวจริง

- สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

- สำเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดาพร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบหย่า พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรังรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรับศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

- สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ของมารดา พร้อมตัวจริง(เฉพาะบุตรของศิษย์เก่าเท่านั้น)

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษาล่าสุดพร้อมตัวจริง (เฉพาะน้องของศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดา-มารดาเดียวกัน)

- ใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่

- รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปและต้งเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

- ในวันที่ยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก น้องของศิษย์ปัจจุบันหรือบุตรของศิษย์เก่า ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

- เอกสารทั้งหมดใ้ลงลายมือขื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

- กรณาเรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย

กำหนดการ การรับสมัคร และสอบ

- ยื่นใบสมัคร = ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 14 กันยายน 2560

- กำหนดการสอบ = วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.00-11.30 น

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำปี 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 25 มกราคม 2561 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดสอบเมื่อวานที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่าน โดยในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการทั้งสิ้น 14 คน ในวิชาวิทยาศาสตาร์ 7 คนและ วิชาคณิตศาสตร์ 7 คน ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

1. เด็กหญิง ศมน  ศรีศุภภัค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กหญิง ปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
3. เด็กหญิง บุญญิสา  กังสวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
4. เด็กหญิง พีรยา  แซ่เจีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
5. เด็กหญิง มุกรวี  อุทิศานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
6. เด็กหญิง ลวิตรา  สุนทระศานดิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
7. เด็กหญิง เอเลน  จิตติวัฒนากูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาวิทยาศาสตร์

1. เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กหญิง สุภชา  สุภเกษมวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
3. เด็กหญิง จิณณานาฏ  โชติชิรพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
4. เด็กหญิง นันท์นภัส  สังขะชาตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญเงิน
5. เด็กหญิง ศรัณย์ภัส  งามพยุงพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
6. เด็กหญิง กัณติชาภัทร  รังสิยเวศิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
7. เด็กหญิง จิตราภัทร  อภิรติวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง


Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/ascs.ac.th/httpdocs/media/widgetkit/widgets/gallery/styles/tasty/template.php on line 13
No images found.

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Written by Admin. Posted in Announcement.

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Written by Admin. Posted in Announcement.

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสพิชชา เกิดแก่นแก้ว

NO

ชื่อ

สกุล

1

กัลยภรณ์

อัครเศรณีโสภณ

2

กัลยากร

ส้มแก้ว

3

ชญดิชา

กังวานนครชัย

4

ชญาดา

เมฆะอำนวยชัย

5

ชญารมย์

จารุวัฒนดิลก

6

ชลจิร

สวยพริ้ง

7

ชาลิสา

ศิลป์ประเสริฐ

8

ฐิตาภา

วีรเมธาชัย

9

ฐิติชญา

จึงมณีรัตน์

10

ณภัค

เอี่ยมอิ่มศาสตร์

11

ณภัทร์

มณีวรรณกุล

12

ณัชชา

สุภสิทธิเมธี

13

ณัชชา

ศิริเลิศสถิต

14

ณัชพิมพ์

พวงจันทร์แดง

15

ณิชาพร

เพ็ชรนิล

16

ดวงฤดี

ลี่

17

ธนัชภร

แซ่โอ้ว

18

ธัญภัค

นิยมจันทร์

19

นิชาภา

จันทร์พิสุ

20

นุตตาภา

ลีตะวัฒนกุล

21

ปทิตตา

สันติวงศ์

22

ปัณฑิตา

สัมมามิตร

23

พราวภูฟ้า

อัศวมณีกุล

24

พิชญาพร

งามประเสริฐวงศ์

25

พิมพ์ณภางค์

คล้ายวงษ์

26

ภัคจิรา

เล็กเขียน

27

ภัทราพร

นาคเมือง

28

ภิรมณ

นาคเรือง

29

มริษฎา

นำมหาสมบัติ

30

ลภัสรดา

พงศดิลก

31

ลลิตภัทร

ชื่นแสงสว่าง

32

วรวรรณ

ทรายล้า

33

วรินทร์

เติมธาราพิทักษ์

34

วริษา

ศิลป์ประเสริฐ

35

วริสรา

มั่นคงวานิช

36

วิรชา

ทองอุทัยศรี

37

ศิตา

โรจน์ศิริประเสริฐ

38

สลิลทิพย์

สิริวัจนานนท์

39

สิริวิมล

วิจิตรนรากร

40

อชิรญา

ทวิวรดิลก

41

อรนรินทร์

แก้วเสริมวงศ์

42

อัญชิสา

น้อยมณี

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสสุพรรณา ผังรักษ์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กมลนภัช

อาชารุ่งโรจน์

2

กรวรรณ

ทาหอม

3

กริณา

คุณวพานิชกุล

4

กัลยกร

ศรีลาโพธิ์

5

กัลยกร

กมลสุธีชัย

6

กิตติมา

อาชวเมธี

7

กุลฑีรา

สุขิตานนท์

8

จิณัฐตา

ฟังคำดี

9

ชนาธินาถ

วงศ์ศิริสีหรา

10

ฌิศา

หิรัญชูโชติ

11

ญาณิศา

พัฒนเกียรติชัย

12

ญาดา

ลิมป์ประสิทธิพร

13

ฐิตาภา

ฮวง

14

ณพิชญา

บุรารักษ์

15

ณัฏฐ์ชา

ถาวรธรรมฤทธิ์

16

ณัฐกาญจน์

ตั้งจารุกิจ

17

ณัฐสิร์กาภัทร

วงษ์สกุลสุข

18

ดลศมน

ประจันดุม

19

ธนภรณ์

ภู่พัทธยากร

20

ธมนต์ชิตา

นามกูล

21

นภัสสรณ์

ศิริภัทรธานนท์

22

นวลพรรณ

แสนทวีผล

23

บวรลักษณ์

ศรแก้ว

24

บุญญาพร

รัตนพิเศษ

25

ปณิดา

แซ่แต้

26

ปาณิศา

พุดแก้ว

27

ปาริตา

จันทรมณฑล

28

ปุณณัฐฐา

โรจน์ไชยกมล

29

ปุณนภา

แย้มครวญ

30

พิชญธิดา

นามวงษ์

31

พิมพ์พิศา

สุริยเดชสกุล

32

มนัสวี

เจนเจริญ

33

เมธาวี

จันทร์สคราญ

34

รมณ

เหล่ากิตติชัย

35

ลักษมนศ์

สิริพิชิตศุภผล

36

วีรินทร์

อังคะอุทัยวร

37

ศตพร

ธำรงมาศ

38

ศุภนิดา

เพ็ญพาต

39

สมิตานันท์

ปรือทอง

40

สรินทิพย์

ตันตระสุวรรณ

41

สิรดา

พิศาลจันทคุณ

42

อรวรรยา

ทัศนานุตริยกุล

43

อรวรา

กล้าตลุมบอน

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสเบญจมา  ธนานันท์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กัญจน์ณัฏฐ์

กาวไธสง

2

กัญญาพัชญ์

พลอยบ้านแพ้ว

3

กัญญาภัค

คงแฟง

4

กุลญาณิช

กุนทีกาญจน์

5

จินต์จุฑา

เศรษฐีมงคลไชย

6

ชณรัศมิ์

เกริกกวิน

7

ชนิสรา

เดชอาคม

8

ชนิสรา

วิกรัยทวีพงษ์

9

ฐานิดา

อุดมโชคสกุล

10

ฐิตารีย์

วัฒนมงคลสิริ

11

ณัฐกัญญา

วิบูลย์พานิช

12

ณัฐรินีย์

เกตุสวัสดิ์

13

ตวิษา

พงศภัคสกุล

14

ทอธรรม

ตันติไพบูลย์ธนะ

15

ธันยรสธร

วงษ์วัฒนา

16

ธาริดา

จิรพงศ์ไผท

17

ธาริสา

จิรพงศ์ไผท

18

นันท์นภัส

จงมีรัก

19

นันท์นภัส

ทรัพย์สัณฐิติกุล

20

เนธินันทน์

แก้ววิริยะกิจกูล

21

เบญญาภา

วิเศษปรีชา

22

ปพิชญา

อินทสุวรรณ์

23

ปารณีย์

ศุขพิทัก

24

ปิณฌา

วัฒนวิศิษฏ์สิริ

25

ปุณยาพร

เชน

26

ปุริมปรัชญ์

ปราบพาล

27

พลอยนภัส

ชัยรัตนตระกูล

28

พิชามญชุ์

ถาวรวัฒนพงศ์

29

พิริยมัฐญา

โรจน์นนทชัย

30

มัลลิกา

กู้กิจวรรณวงศ์

31

โมทนา

สิริทรัพย์วงศ์

32

รจิตพิชญ์

พึ่งพรธรรมกุล

33

รุ่งรวี

สุภาพร

34

ลลิตา

วงศ์เทพบุตร

35

ลัลน์ณภัทร

ศิรเกษมสุนทร

36

ศวัสมน

รัตนพงศ์ไพศาล

37

ศุภนุช

กิตอำนวยพงษ์

38

สุกฤตา

เสริมหัตถกิจ

39

สุทธิรัศมิ์

บุญประสิทธิ์

40

สุพิชฌาย์

ชาญจรัสพงศ์

41

อภิชญา

สีตวาริน

42

อมราภรณ์

ขันสาลี

43

ไอริสรา

ชูวงศ์ระพีพร

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสณภัทร  ลาภศิริวัฒน์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กฤตทิตา

วรรธนะชีวะ

2

กีรติกาญจน์

ทองประเสริฐ

3

จิรัญญา

คงมีลาภ

4

เจนิสา

ควอค

5

ชญานิศ

ติยาภรณ์

6

ชิดชนก

สงแสง

7

ชุติกาญจน์

หอมสุวรรณ

8

โญรัญฎา

เลิศพร้อมวงศ์

9

ณฐอร

เกตุประยูร

10

ณริณภัท

จิตท์วิทิต

11

ณัฐปรียา

ฤกษ์ปรีดาพงศ์

12

ดนิญา

คงมหาเลิศ

13

ธนปรียา

ราศรีเพ็ญงาม

14

นงนภัส

วัฒนวงศ์พฤกษ์

15

นันณภัฐฑ์

พันธ์นิยม

16

นาราภัทร

คู่วิวัฒน์ชัย

17

บุญญิศา

ศิริใจสมบุญ

18

บุณยชา

เสริมสุข

19

เบญญาภา

เอื้อสกุลกิจ

20

ปัญฑารีย์

ภูผา

21

ปัณณารีย์

สง่าโรจนนันท์

22

ปาณิสรา

พลยะเดช

23

ปาลิดา

นาคแคล้ว

24

ปิยะฉัตร

กลิ่นรื่น

25

ปูริดา

พัฒนอางกุล

26

พัทธนันท์

จรัสชัยนิภัทร์

27

พิชญภา

เฉยบำรุง

28

พิชญาภา

กาญจนชานันท์

29

พิญญาเนศวร์

ชินวสุสิน

30

พิมพ์เพชร

ชุมสุข

31

เพลิน

ลาภณรงค์ชัย

32

ภวริศา

ปรีชาธรรมวงศ์

33

ภัทรชนก

คงทองดี

34

ภัสร์วรรณ์

ธันย์ธรกุล

35

วริศา

ขำสมบุญ

36

วิรตา

แก้วประดิษฐ์

37

วิลาสินี

ถิรธรรมนุภาพ

38

ศวิตา

ปัญญาสวรรค์

39

ศศิพินท์

อัศวฤทธิพรหม์

40

ศุภักษอรณ์

นครศรี

41

สุภาวินีย์

แซ่จิว

42

อภิษฎา

แซ่เฉิน

43

อัจจิมา

กมลกุลาจารย์

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กรกันยา

พรเจริญ

2

กัญญานัฐ

วู

3

จิรภิญญา

ติ่งบุญ

4

เจนิส

เตโชชวลิต

5

ชญานภัส

ธนัชดิษย์

6

ชญานิศา

กรุณานุวัตร

7

ชนธัญ

ปริยานุพัฒน์

8

ชนิกานต์

ศรีสุตา

9

ฐิตาภรณ์

เตียสิทธิ์ภักดี

10

ฐิติรัตน์

ฟาง

11

ณปภัช

จิรอัศวกุล

12

ณัชชารีย์

โชคทวีสิทธิ์

13

ณัฎฐณิชา

พงศาวกุล

14

ณัฐรดา

เขมโชคนที

15

ณัฐรดา

ชินกิจการ

16

ธนัชชา

หลิว

17

ธนัญญา

อิทธิสุรสิงห์

18

ธนินันทิ์

เจริญสิริวิไล

19

นภัสนันท์

สุตกิจพิสิฐ

20

นริญญา

ธรรมสุวรรณ

21

นัยรัตน์

สรรค์ธีรภาพ

22

บัวบุญญา

จิรพลธนกุล

23

ปพิชญา

เขมเศรษฐ์

24

ปราญชลี

จิตรวิมลรัตน์

25

ปราณิศา

บุญะนวีรกุล

26

ปาลีรัตน์

แสงอิศราภิรักษ์

27

พอใจ

อมรพิชญ์ปรัชญา

28

พัชรธร

ยอดดำเนิน

29

พัชริศา

ตั้งสกุลโกมล

30

พัชรีรัชต์

บุญประครอง

31

พัณณิตา

เมธาวิกูล

32

พัทธ์ธีรา

แสงรัตนไพบูลย์

33

พิจักขณา

พูนเพิ่มวณิชย์

34

พิชญาฎา

แก้วกลัด

35

ภัทชนก

แก้วมณี

36

เมธาพร

ชาญยุทธกร

37

วริศรา

ดาวสุวรรณศรี

38

ศิรภัสสร

วีรพันธุ์

39

สุธรรมา

อินทขันตี

40

อภัสนันท์

เนียรนาทสกุล

41

อภิชญา

อิทธิอมรเลิศ

42

อังค์พัทรา

เชื้อบุญเกิด

43

อิโอริ

คีตาโมโตะ

 

 

 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

Written by Admin. Posted in Announcement.

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอผลการสอบภาคฤดูร้อนก่อนครับ จะแจ้งภายหลัง)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6