รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Written by Admin. Posted in Announcement.

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสพิชชา เกิดแก่นแก้ว

NO

ชื่อ

สกุล

1

กัลยภรณ์

อัครเศรณีโสภณ

2

กัลยากร

ส้มแก้ว

3

ชญดิชา

กังวานนครชัย

4

ชญาดา

เมฆะอำนวยชัย

5

ชญารมย์

จารุวัฒนดิลก

6

ชลจิร

สวยพริ้ง

7

ชาลิสา

ศิลป์ประเสริฐ

8

ฐิตาภา

วีรเมธาชัย

9

ฐิติชญา

จึงมณีรัตน์

10

ณภัค

เอี่ยมอิ่มศาสตร์

11

ณภัทร์

มณีวรรณกุล

12

ณัชชา

สุภสิทธิเมธี

13

ณัชชา

ศิริเลิศสถิต

14

ณัชพิมพ์

พวงจันทร์แดง

15

ณิชาพร

เพ็ชรนิล

16

ดวงฤดี

ลี่

17

ธนัชภร

แซ่โอ้ว

18

ธัญภัค

นิยมจันทร์

19

นิชาภา

จันทร์พิสุ

20

นุตตาภา

ลีตะวัฒนกุล

21

ปทิตตา

สันติวงศ์

22

ปัณฑิตา

สัมมามิตร

23

พราวภูฟ้า

อัศวมณีกุล

24

พิชญาพร

งามประเสริฐวงศ์

25

พิมพ์ณภางค์

คล้ายวงษ์

26

ภัคจิรา

เล็กเขียน

27

ภัทราพร

นาคเมือง

28

ภิรมณ

นาคเรือง

29

มริษฎา

นำมหาสมบัติ

30

ลภัสรดา

พงศดิลก

31

ลลิตภัทร

ชื่นแสงสว่าง

32

วรวรรณ

ทรายล้า

33

วรินทร์

เติมธาราพิทักษ์

34

วริษา

ศิลป์ประเสริฐ

35

วริสรา

มั่นคงวานิช

36

วิรชา

ทองอุทัยศรี

37

ศิตา

โรจน์ศิริประเสริฐ

38

สลิลทิพย์

สิริวัจนานนท์

39

สิริวิมล

วิจิตรนรากร

40

อชิรญา

ทวิวรดิลก

41

อรนรินทร์

แก้วเสริมวงศ์

42

อัญชิสา

น้อยมณี

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสสุพรรณา ผังรักษ์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กมลนภัช

อาชารุ่งโรจน์

2

กรวรรณ

ทาหอม

3

กริณา

คุณวพานิชกุล

4

กัลยกร

ศรีลาโพธิ์

5

กัลยกร

กมลสุธีชัย

6

กิตติมา

อาชวเมธี

7

กุลฑีรา

สุขิตานนท์

8

จิณัฐตา

ฟังคำดี

9

ชนาธินาถ

วงศ์ศิริสีหรา

10

ฌิศา

หิรัญชูโชติ

11

ญาณิศา

พัฒนเกียรติชัย

12

ญาดา

ลิมป์ประสิทธิพร

13

ฐิตาภา

ฮวง

14

ณพิชญา

บุรารักษ์

15

ณัฏฐ์ชา

ถาวรธรรมฤทธิ์

16

ณัฐกาญจน์

ตั้งจารุกิจ

17

ณัฐสิร์กาภัทร

วงษ์สกุลสุข

18

ดลศมน

ประจันดุม

19

ธนภรณ์

ภู่พัทธยากร

20

ธมนต์ชิตา

นามกูล

21

นภัสสรณ์

ศิริภัทรธานนท์

22

นวลพรรณ

แสนทวีผล

23

บวรลักษณ์

ศรแก้ว

24

บุญญาพร

รัตนพิเศษ

25

ปณิดา

แซ่แต้

26

ปาณิศา

พุดแก้ว

27

ปาริตา

จันทรมณฑล

28

ปุณณัฐฐา

โรจน์ไชยกมล

29

ปุณนภา

แย้มครวญ

30

พิชญธิดา

นามวงษ์

31

พิมพ์พิศา

สุริยเดชสกุล

32

มนัสวี

เจนเจริญ

33

เมธาวี

จันทร์สคราญ

34

รมณ

เหล่ากิตติชัย

35

ลักษมนศ์

สิริพิชิตศุภผล

36

วีรินทร์

อังคะอุทัยวร

37

ศตพร

ธำรงมาศ

38

ศุภนิดา

เพ็ญพาต

39

สมิตานันท์

ปรือทอง

40

สรินทิพย์

ตันตระสุวรรณ

41

สิรดา

พิศาลจันทคุณ

42

อรวรรยา

ทัศนานุตริยกุล

43

อรวรา

กล้าตลุมบอน

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสเบญจมา  ธนานันท์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กัญจน์ณัฏฐ์

กาวไธสง

2

กัญญาพัชญ์

พลอยบ้านแพ้ว

3

กัญญาภัค

คงแฟง

4

กุลญาณิช

กุนทีกาญจน์

5

จินต์จุฑา

เศรษฐีมงคลไชย

6

ชณรัศมิ์

เกริกกวิน

7

ชนิสรา

เดชอาคม

8

ชนิสรา

วิกรัยทวีพงษ์

9

ฐานิดา

อุดมโชคสกุล

10

ฐิตารีย์

วัฒนมงคลสิริ

11

ณัฐกัญญา

วิบูลย์พานิช

12

ณัฐรินีย์

เกตุสวัสดิ์

13

ตวิษา

พงศภัคสกุล

14

ทอธรรม

ตันติไพบูลย์ธนะ

15

ธันยรสธร

วงษ์วัฒนา

16

ธาริดา

จิรพงศ์ไผท

17

ธาริสา

จิรพงศ์ไผท

18

นันท์นภัส

จงมีรัก

19

นันท์นภัส

ทรัพย์สัณฐิติกุล

20

เนธินันทน์

แก้ววิริยะกิจกูล

21

เบญญาภา

วิเศษปรีชา

22

ปพิชญา

อินทสุวรรณ์

23

ปารณีย์

ศุขพิทัก

24

ปิณฌา

วัฒนวิศิษฏ์สิริ

25

ปุณยาพร

เชน

26

ปุริมปรัชญ์

ปราบพาล

27

พลอยนภัส

ชัยรัตนตระกูล

28

พิชามญชุ์

ถาวรวัฒนพงศ์

29

พิริยมัฐญา

โรจน์นนทชัย

30

มัลลิกา

กู้กิจวรรณวงศ์

31

โมทนา

สิริทรัพย์วงศ์

32

รจิตพิชญ์

พึ่งพรธรรมกุล

33

รุ่งรวี

สุภาพร

34

ลลิตา

วงศ์เทพบุตร

35

ลัลน์ณภัทร

ศิรเกษมสุนทร

36

ศวัสมน

รัตนพงศ์ไพศาล

37

ศุภนุช

กิตอำนวยพงษ์

38

สุกฤตา

เสริมหัตถกิจ

39

สุทธิรัศมิ์

บุญประสิทธิ์

40

สุพิชฌาย์

ชาญจรัสพงศ์

41

อภิชญา

สีตวาริน

42

อมราภรณ์

ขันสาลี

43

ไอริสรา

ชูวงศ์ระพีพร

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสณภัทร  ลาภศิริวัฒน์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กฤตทิตา

วรรธนะชีวะ

2

กีรติกาญจน์

ทองประเสริฐ

3

จิรัญญา

คงมีลาภ

4

เจนิสา

ควอค

5

ชญานิศ

ติยาภรณ์

6

ชิดชนก

สงแสง

7

ชุติกาญจน์

หอมสุวรรณ

8

โญรัญฎา

เลิศพร้อมวงศ์

9

ณฐอร

เกตุประยูร

10

ณริณภัท

จิตท์วิทิต

11

ณัฐปรียา

ฤกษ์ปรีดาพงศ์

12

ดนิญา

คงมหาเลิศ

13

ธนปรียา

ราศรีเพ็ญงาม

14

นงนภัส

วัฒนวงศ์พฤกษ์

15

นันณภัฐฑ์

พันธ์นิยม

16

นาราภัทร

คู่วิวัฒน์ชัย

17

บุญญิศา

ศิริใจสมบุญ

18

บุณยชา

เสริมสุข

19

เบญญาภา

เอื้อสกุลกิจ

20

ปัญฑารีย์

ภูผา

21

ปัณณารีย์

สง่าโรจนนันท์

22

ปาณิสรา

พลยะเดช

23

ปาลิดา

นาคแคล้ว

24

ปิยะฉัตร

กลิ่นรื่น

25

ปูริดา

พัฒนอางกุล

26

พัทธนันท์

จรัสชัยนิภัทร์

27

พิชญภา

เฉยบำรุง

28

พิชญาภา

กาญจนชานันท์

29

พิญญาเนศวร์

ชินวสุสิน

30

พิมพ์เพชร

ชุมสุข

31

เพลิน

ลาภณรงค์ชัย

32

ภวริศา

ปรีชาธรรมวงศ์

33

ภัทรชนก

คงทองดี

34

ภัสร์วรรณ์

ธันย์ธรกุล

35

วริศา

ขำสมบุญ

36

วิรตา

แก้วประดิษฐ์

37

วิลาสินี

ถิรธรรมนุภาพ

38

ศวิตา

ปัญญาสวรรค์

39

ศศิพินท์

อัศวฤทธิพรหม์

40

ศุภักษอรณ์

นครศรี

41

สุภาวินีย์

แซ่จิว

42

อภิษฎา

แซ่เฉิน

43

อัจจิมา

กมลกุลาจารย์

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2559

ครูประจำชั้น : มิสรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์

NO

ชื่อ

สกุล

1

กรกันยา

พรเจริญ

2

กัญญานัฐ

วู

3

จิรภิญญา

ติ่งบุญ

4

เจนิส

เตโชชวลิต

5

ชญานภัส

ธนัชดิษย์

6

ชญานิศา

กรุณานุวัตร

7

ชนธัญ

ปริยานุพัฒน์

8

ชนิกานต์

ศรีสุตา

9

ฐิตาภรณ์

เตียสิทธิ์ภักดี

10

ฐิติรัตน์

ฟาง

11

ณปภัช

จิรอัศวกุล

12

ณัชชารีย์

โชคทวีสิทธิ์

13

ณัฎฐณิชา

พงศาวกุล

14

ณัฐรดา

เขมโชคนที

15

ณัฐรดา

ชินกิจการ

16

ธนัชชา

หลิว

17

ธนัญญา

อิทธิสุรสิงห์

18

ธนินันทิ์

เจริญสิริวิไล

19

นภัสนันท์

สุตกิจพิสิฐ

20

นริญญา

ธรรมสุวรรณ

21

นัยรัตน์

สรรค์ธีรภาพ

22

บัวบุญญา

จิรพลธนกุล

23

ปพิชญา

เขมเศรษฐ์

24

ปราญชลี

จิตรวิมลรัตน์

25

ปราณิศา

บุญะนวีรกุล

26

ปาลีรัตน์

แสงอิศราภิรักษ์

27

พอใจ

อมรพิชญ์ปรัชญา

28

พัชรธร

ยอดดำเนิน

29

พัชริศา

ตั้งสกุลโกมล

30

พัชรีรัชต์

บุญประครอง

31

พัณณิตา

เมธาวิกูล

32

พัทธ์ธีรา

แสงรัตนไพบูลย์

33

พิจักขณา

พูนเพิ่มวณิชย์

34

พิชญาฎา

แก้วกลัด

35

ภัทชนก

แก้วมณี

36

เมธาพร

ชาญยุทธกร

37

วริศรา

ดาวสุวรรณศรี

38

ศิรภัสสร

วีรพันธุ์

39

สุธรรมา

อินทขันตี

40

อภัสนันท์

เนียรนาทสกุล

41

อภิชญา

อิทธิอมรเลิศ

42

อังค์พัทรา

เชื้อบุญเกิด

43

อิโอริ

คีตาโมโตะ

 

 

 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

Written by Admin. Posted in Announcement.

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอผลการสอบภาคฤดูร้อนก่อนครับ จะแจ้งภายหลัง)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และเปิดศูนย์วิทยบริการ

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

 

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และเปิดศูนย์วิทยบริการ โดยมาเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณี เจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในครั้งนี้

สืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เช้านี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง” และร่วมลอยกระทงในสระน้ำของโรงเรียน ร่วมกับคุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง พวกเราร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีความหมายและดำรงอยู่สืบไป