รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วัน เวลา สถานที่จำหน่าย-ยื่นใบสมัคร

- จำหน่ายและยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-635-0136, 02-236-4330)

- ยื่นใบสมัครเวลา 08.30-14.00 น. 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันซื้อใบสมัคร

- สำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

- ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 300.- บาท

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าใบสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

- ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ต้องเป็นผู้มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม)

- ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 ในกรณีที่อายุอยู่ในเกณฑ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครฉบับจริง(กรณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย(รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)

- สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา - มารดา พร้อมตัวจริง

- สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

- สำเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดาพร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบหย่า พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรังรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)

- สำเนาใบรับศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

- สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ของมารดา พร้อมตัวจริง(เฉพาะบุตรของศิษย์เก่าเท่านั้น)

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษาล่าสุดพร้อมตัวจริง (เฉพาะน้องของศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดา-มารดาเดียวกัน)

- ใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่

- รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปและต้งเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

- ในวันที่ยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก น้องของศิษย์ปัจจุบันหรือบุตรของศิษย์เก่า ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

- เอกสารทั้งหมดใ้ลงลายมือขื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

- กรณาเรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย

กำหนดการ การรับสมัคร และสอบ

- ยื่นใบสมัคร = ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 14 กันยายน 2560

- กำหนดการสอบ = วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.00-11.30 น

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำปี 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 25 มกราคม 2561 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดสอบเมื่อวานที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่าน โดยในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการทั้งสิ้น 14 คน ในวิชาวิทยาศาสตาร์ 7 คนและ วิชาคณิตศาสตร์ 7 คน ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

1. เด็กหญิง ศมน  ศรีศุภภัค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กหญิง ปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
3. เด็กหญิง บุญญิสา  กังสวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
4. เด็กหญิง พีรยา  แซ่เจีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
5. เด็กหญิง มุกรวี  อุทิศานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
6. เด็กหญิง ลวิตรา  สุนทระศานดิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
7. เด็กหญิง เอเลน  จิตติวัฒนากูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาวิทยาศาสตร์

1. เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กหญิง สุภชา  สุภเกษมวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทอง
3. เด็กหญิง จิณณานาฏ  โชติชิรพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
4. เด็กหญิง นันท์นภัส  สังขะชาตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญเงิน
5. เด็กหญิง ศรัณย์ภัส  งามพยุงพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน
6. เด็กหญิง กัณติชาภัทร  รังสิยเวศิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
7. เด็กหญิง จิตราภัทร  อภิรติวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง


Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/ascs.ac.th/httpdocs/media/widgetkit/widgets/gallery/styles/tasty/template.php on line 13
No images found.

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Posted in Announcement.