กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Technology and Livelihood Education.

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู นักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีความตั้งใจในการประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างปราณีตและสวยงาม