ผลงานการสร้างสื่อการสอนของนักเรียนในกิจกรรม "พี่สอนน้อง"

Posted in วิชาการ.

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้สอนน้อง ๆ ด้วยโปรแกรม PowerPoint และ Keynote มอบให้กับคุณครูนำไปใช้เป็นสื่อการสอน โดยจัดทำในหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งแบ่งปันให้น้อง ๆ ได้นำไปทบทวนที่บ้านได้ด้วย กิจกรรมพี่สอนน้องชุดที่ 1 เรื่องพืชและสัตว์,ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและวรรณยุกต์ในภาษาไทย