กิจกรรมบูรณาการสัญจร

Posted in วิชาการ.

          เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดขึ้น ที่ "โรสกาเด้นริเวอร์ไซด์"  จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงศิลปะ วิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนว่าเป็นอย่างไร?