เรียนรู้รอบรั้วคอนแวนต์ ชั้นป.1

Written by Narupol. Posted in วิชาการ.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต