เรียนรู้รอบรั้วคอนแวนต์ ชั้นป.5

Written by Narupol. Posted in วิชาการ.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ