พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดีเด่น

Written by Terakeat. Posted in วิชาการ.

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2560