พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน

Written by Terakeat. Posted in วิชาการ.

รางวัลสำหรับคุณครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET