ผลการประกวดพานไหว้ครู

Posted in วิชาการ.

รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1

  

          

 

           1.  เด็กหญิงบุณยาพร        ปรีชาศุทธิ์
           2.  เด็กหญิงฌานิศา           ธัญญาหาญ

           3.  เด็กหญิงธนธรณ์           เอี่ยมสุวรรณ์

           4.  เด็กหญิงนภัสวรรณ     พัฒนเชาว์กุล

           5.  เด็กหญิงกันยา               ตั้งเจริญไพศาล

           6.  เด็กหญิงรชยา                ปิยวัชรวิจิตร

  

 

รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4

  

          

 

           1.  เด็กหญิงฉันท์สินี           ตั้งภาคภูมิ
           2.  เด็กหญิงปารัช                ขำเจริญ    

           3.  เด็กหญิงทักษพร            แช่มสะอาด

           4.  เด็กหญิงฐิติญาดา           ไพรัชกุล

           5.  เด็กหญิงอภิชญา             สงบศรีจินตนา

           6.  เด็กหญิงฐิตาภัทร์            ปรัชาศิลปะกุล

  

  

รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

 

 

          

 

           1.  เด็กหญิงอายะกะ           กูมาไก              
           2.  เด็กหญิงปุณณภา           จิตทิทยาพร     

           3.  เด็กหญิงสาธิตา              เตชะวิภู           

           4.  เด็กหญิงปริชญา             วงศ์แสงอนันต์

           5.  เด็กหญิงมินรฏา             พงษ์สิทธิถาวร

           6.  เด็กหญิงพิชญาภา          จิตดอน

  

 รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  5/6

  

 

         

 

           1.  เด็กหญิงลัลน์รัตน์          พิศาลก่อสกุล
           2.  เด็กหญิงเอกปวีร์            ภาณประภาส    

           3.  เด็กหญิงจิติรณี               ศรีฉันทะมิตร         

           4.  เด็กหญิงจีธาดา              จงขวัญยืน

           5.  เด็กหญิงชัชชญา            วิชญานนทกุล

          

  

 รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

 

 

           1.  เด็กหญิงพรพุทธ           เชื้อเล็ก              
           2.  เด็กหญิงปุณณภา          เจริญจิดมั่น 
           3.  เด็กหญิงวชิราภรณ์       แม้นพวก
           4.  เด็กหญิงเปรมมิกา        ชยพล
           5.  เด็กหญิงปาลิดา             แสงเกยูรกุล
           6.  เด็กหญิงธนาภา             ธนโควรางกูร

 

 

 รางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

  

 

         

 

           1.  เด็กหญิงณัฐณิชา          พุทธพจน์
           2.  เด็กหญิงสุธาสิรี            อยู่ยืน    

           3.  เด็กหญิงสุธาสินี           นพคุณ         

           4.  เด็กหญิงนวพร              ปึงอนะวัฒน์

           5.  เด็กหญิงคณิตา              กรัณย์กิตติคุณ

           6.  เด็กหญิงธนวรรณ         เดชแก้ว