กิจกรรม "ลานสุข สนุกกับกีฬา"

Posted in วิชาการ.

          เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มาออกกำลังกาย เล่นกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก