Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจการใช้นิทานในการพัฒนาการอ่านคำราชาศัพท์โดยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2556 นางวันเพ็ญ แซ่ตัน 591
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพัฒนาการสไตล์การคิดโดยใช้เกมฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใน วิชาชุมนุมเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ ประถมศึกษาปี ที่ 1 (Flipped Classroom) นางสาววิไลภรณ์ สุขไพรบูรณ์ศรี 453
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 (Flipped Classroom) นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง 499
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวศิริพร ยุชัย 466
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวศมานันท์ เสริมรัมย์ 426
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการให้บริการของครูสนับสนุนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นางรุ่งพร ภานนท์ 359
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก เสริม การอ่านแบบเน้ือเรื่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 597
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นายนิลชรัช โสธายเพ็ชร 384
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนด้วยรูปแบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน์ 934
งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกาญจนา วิทรมานันท์ 486