Display #
Title Author Hits
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Model 1210
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบทันเวลาพอดี Just-in-time ด้วยเทคโนโลยีบนเว็บ Terakeat 421
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Application 3qqq ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม Terakeat 416
งานวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้ iTunesU Course ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 412
งานวิจัยในชั้น เรียนเรื่อง พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทางโครงงานวิทยาศาสตร์ Terakeat 566
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง บาปต้น 7 ประการ ในวิชาคริสตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 406
งานวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อเรื่องการประดิษฐ์หุ่นมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้ VDO ในการจัดการเรียนการสอน Terakeat 357
งานวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem – Based Learning (PBL) 577
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการใช้กิจกรรมประกอบจังหวะ (Chant) เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Terakeat 403
งานการวิจัยในชั้นรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องราวง มาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 394