Display #
Title Author Hits
การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบเกม (Game Based Learning) Terakeat 125
พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 123
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกม และเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 Terakeat 113
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 120
พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Terakeat 116
การพัฒนางานฝีมือวิธีการเย็บคัทเวิร์คด้วยกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Terakeat 112
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง พลเมืองดีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน Terakeat 109
พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 106
การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม Terakeat 115
พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง การปักครอสติช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 104