เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2