เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก

เสริม การอ่านแบบเน้ือเรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556