เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง การปฏิบัติตนเม่ือมีอาการเจ็บป่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 1 (Flipped Classroom)