เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจการใช้นิทานในการพัฒนาการอ่านคำราชาศัพท์โดยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2556