งานวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem – Based Learning (PBL)

Posted in งานวิจัย.