งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบทันเวลาพอดี Just-in-time ด้วยเทคโนโลยีบนเว็บ

Written by Terakeat. Posted in งานวิจัย.