วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Model

Posted in งานวิจัย.

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Modelimages/2560/research2559/5059.pdf