Display #
Title Author Hits
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง “เรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นางไข่มุก ตันติศักดิ์ชัยชาญ 805
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 520
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบ Flipped Classroom นางชมบงกช คล้ายหนองสรวง 519
งานวิจัย ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้รูปแบบการสอน แบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ 417
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Flipped Classroom ในวิชาดนตรีของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปี ที่ 3 นายอนิรุธ อนุตรกุล 319
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ วิชาคริสตศาสตร์ เรื่องเทศกาลคริสต์มาส โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2556 นางวิยะดา อัจฉราเจริญยิ่ง 296
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องระบบสุริยะ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาววิสุดา บุญแฝง 455
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเขียนเรียงความโดยใช้ Mind Map ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเตือนตา ปุลววัน 509
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์ 338
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นายศุภศิลป์ รีฮุง 350