Display #
Title Author Hits
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ ปัญหาเรื่อง การตวง โดยการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 201
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้แบบ STEM ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 203
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยจัดการ เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning Terakeat 273
งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการอ่านสะกดคาภาษาไทยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 174
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม โดยการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 312
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 1662
วิจัยชั้นเรียนเรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ 226
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ ทฤษฎีบลูม(Bloom’s Taxonomy) Terakeat 204
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีผล ต่อพฤติกรรมรุนแรงของเด็กหญิง เอ Terakeat 171
วิจัยัในชั้นเรียน เรื่องพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 197