Display #
Title Author Hits
พัฒนาทางการเรียน หน้าที่พลเมือง โดยใช้บทกลอนและเพลงของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 103
การใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ที่มีผลต่อทักษะทางดนตรีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม Terakeat 96
ชุดกิจกรรมงานศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Terakeat 107
การพัฒนาการอ่าน โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความด้วยรูปภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 111
การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 115
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ใช้บริการห้อง พยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม Terakeat 98
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ (Problem Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 112
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาต่างประเทศโดยใช้ผังมโนทัศน์เป็ฯสื่อของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 5 Terakeat 103
พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ Terakeat 107
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning Together ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 99