Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวโสรยา ชาวประสา 401
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom ) เรื่องการประดิษฐ์กระทงกรวยดอกไม้จากกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสมใจ รัตนเกตุ 308
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง ดวงอาทิตย์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว 317
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างวีดีโอแบบง่าย ๆ ด้วย iphoto และความพึงพอใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 255
งานวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นางพนิตตา สุขยืด 266
งานวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยใช้รูปการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นายกำธร จรูญเลิศกิจจา 324
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นางสาวจินตนา วรรณเกษม 328
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้งานโปรแกรม Page ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายมานพ งามเสงี่ยม 318
งานวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องนิทานพื้นบ้านไทยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 นางเทพินทร์ มิ่งขวัญ 325
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือแบบกลุ่มร่วมมือ นางช่อบัว ธาดาธนวงศ์ 345