Display #
Title Author Hits
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบันทึกโน้ตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 113
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิค 4 MAT Terakeat 123
พัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปวงกลม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 109
การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ตามลาดับขีด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 153
การใช้นิทานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Terakeat 118
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 118
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้กระบวนการวาดภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Terakeat 121
การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคโดยใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 107
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สารเสพติด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 120
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนชุดคาสั่ง Terakeat 89