Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแรงลัพธ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวชลัยรัตน์ บุญมา 287
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom วิชาภาษาอังกฤษ Present Perfect Tense นางสาวอภินันท์ นุตนก 363
งานวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว โดยการจัดการจัดการเรียนรู้แบบห้อเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ประกอบแบบฝึกทักษะ นางสาวอังคณา คงประเสริฐ 270
งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือแบบกลุ่มร่วมมือ นางสาวมฑณี วิริยาทร 318
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางอัญชัญ ยุ่นประยงค์ 374
งานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ รูปแบบที่ 1 นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 269
งานวิจัย เรื่องเวลา ป.4/5 นางวันทนีย์ เศรษฐ์ประเสริฐ 695
งานวิจัย เรื่องเวลา นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 321
งานวิจัย เรื่องส่งเสริมความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง 271
งานวิจัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม นางวิไล ราชนิยม 607