Display #
Title Author Hits
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบันทึกโน้ตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 48
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิค 4 MAT Terakeat 60
พัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปวงกลม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 52
การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ตามลาดับขีด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 60
การใช้นิทานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Terakeat 57
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 56
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้กระบวนการวาดภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Terakeat 54
การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคโดยใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Terakeat 51
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สารเสพติด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 56
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนชุดคาสั่ง Terakeat 42