Display #
Title Author Hits
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวน ในห้วข้อตรรกศาสตร์ ด้วย เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ Terakeat 100
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคตริวิสต์ Terakeat 122
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง พลเมืองดีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน Terakeat 115
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 122
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม Terakeat 132
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นโดยใช้ Keynoteของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Terakeat 129
พัฒนาการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT(Team-Games-Tournaments) Terakeat 120
การจัดการเรียนการสอนเรื่อง การคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแลททิช Terakeat 116
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) Terakeat 129
การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Terakeat 123