Display #
Title Author Hits
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Terakeat 257
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 505
งานวิจัย เรื่อง พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญวิชาภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Terakeat 215
งานวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกหัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 274
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจการใช้นิทานในการพัฒนาการอ่านคำราชาศัพท์โดยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2556 นางวันเพ็ญ แซ่ตัน 911
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพัฒนาการสไตล์การคิดโดยใช้เกมฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใน วิชาชุมนุมเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ ประถมศึกษาปี ที่ 1 (Flipped Classroom) นางสาววิไลภรณ์ สุขไพรบูรณ์ศรี 744
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 (Flipped Classroom) นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง 858
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวศิริพร ยุชัย 798
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวศมานันท์ เสริมรัมย์ 710
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการให้บริการของครูสนับสนุนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นางรุ่งพร ภานนท์ 653