Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก เสริม การอ่านแบบเน้ือเรื่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 901
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นายนิลชรัช โสธายเพ็ชร 571
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนด้วยรูปแบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน์ 1215
งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกาญจนา วิทรมานันท์ 663
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง “เรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นางไข่มุก ตันติศักดิ์ชัยชาญ 978
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 684
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบ Flipped Classroom นางชมบงกช คล้ายหนองสรวง 691
งานวิจัย ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้รูปแบบการสอน แบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ 609
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Flipped Classroom ในวิชาดนตรีของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปี ที่ 3 นายอนิรุธ อนุตรกุล 488
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ วิชาคริสตศาสตร์ เรื่องเทศกาลคริสต์มาส โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2556 นางวิยะดา อัจฉราเจริญยิ่ง 463