Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก เสริม การอ่านแบบเน้ือเรื่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 1004
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นายนิลชรัช โสธายเพ็ชร 670
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนด้วยรูปแบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน์ 1365
งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกาญจนา วิทรมานันท์ 773
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง “เรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นางไข่มุก ตันติศักดิ์ชัยชาญ 1059
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 775
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบ Flipped Classroom นางชมบงกช คล้ายหนองสรวง 784
งานวิจัย ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้รูปแบบการสอน แบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ 713
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Flipped Classroom ในวิชาดนตรีของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปี ที่ 3 นายอนิรุธ อนุตรกุล 583
งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ วิชาคริสตศาสตร์ เรื่องเทศกาลคริสต์มาส โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2556 นางวิยะดา อัจฉราเจริญยิ่ง 554