Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องระบบสุริยะ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาววิสุดา บุญแฝง 844
งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเขียนเรียงความโดยใช้ Mind Map ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเตือนตา ปุลววัน 836
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์ 728
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นายศุภศิลป์ รีฮุง 624
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวโสรยา ชาวประสา 653
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom ) เรื่องการประดิษฐ์กระทงกรวยดอกไม้จากกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสมใจ รัตนเกตุ 583
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง ดวงอาทิตย์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว 635
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างวีดีโอแบบง่าย ๆ ด้วย iphoto และความพึงพอใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 511
งานวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นางพนิตตา สุขยืด 517
งานวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยใช้รูปการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นายกำธร จรูญเลิศกิจจา 545