Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นางสาวจินตนา วรรณเกษม 624
งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้งานโปรแกรม Page ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายมานพ งามเสงี่ยม 619
งานวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องนิทานพื้นบ้านไทยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 นางเทพินทร์ มิ่งขวัญ 616
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือแบบกลุ่มร่วมมือ นางช่อบัว ธาดาธนวงศ์ 680
งานวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแรงลัพธ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวชลัยรัตน์ บุญมา 584
งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom วิชาภาษาอังกฤษ Present Perfect Tense นางสาวอภินันท์ นุตนก 681
งานวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว โดยการจัดการจัดการเรียนรู้แบบห้อเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ประกอบแบบฝึกทักษะ นางสาวอังคณา คงประเสริฐ 532
งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือแบบกลุ่มร่วมมือ นางสาวมฑณี วิริยาทร 572
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางอัญชัญ ยุ่นประยงค์ 712
งานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ รูปแบบที่ 1 นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 527