Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องเวลา ป.4/5 นางวันทนีย์ เศรษฐ์ประเสริฐ 851
งานวิจัย เรื่องเวลา นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 480
งานวิจัย เรื่องส่งเสริมความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง 362
งานวิจัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม นางวิไล ราชนิยม 808
งานวิจัย เรื่องศีลล้างบาป นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ 356
งานวิจัย การแก้โจทย์ปัญหาบวกลบ นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา 484
งานวิจัย เรื่องพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นางจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ 481
งานวิจัย เรื่องการใช้พจนานุกรม นางผกาแก้ว แจ้งสว่าง 757
งานวิจัย เรื่องโขน นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 713
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางเสริมศรี ประดิษฐพจน์ 431