Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องเวลา ป.4/5 นางวันทนีย์ เศรษฐ์ประเสริฐ 730
งานวิจัย เรื่องเวลา นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 366
งานวิจัย เรื่องส่งเสริมความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง 288
งานวิจัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม นางวิไล ราชนิยม 646
งานวิจัย เรื่องศีลล้างบาป นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ 288
งานวิจัย การแก้โจทย์ปัญหาบวกลบ นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา 411
งานวิจัย เรื่องพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นางจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ 406
งานวิจัย เรื่องการใช้พจนานุกรม นางผกาแก้ว แจ้งสว่าง 656
งานวิจัย เรื่องโขน นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 567
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางเสริมศรี ประดิษฐพจน์ 354