Display #
Title Author Hits
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้แบบ STEM ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2น 382
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ ปัญหาเรื่อง เศษส่วนโดยใช้วิธีการแบบเปิด Terakeat 514
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ ปัญหาเรื่อง การตวง โดยการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Terakeat 417
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้แบบ STEM ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 415
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยจัดการ เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning Terakeat 601
งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการอ่านสะกดคาภาษาไทยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Terakeat 361
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม โดยการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 894
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Terakeat 6947
วิจัยชั้นเรียนเรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ 440
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ ทฤษฎีบลูม(Bloom’s Taxonomy) Terakeat 516