Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องเวลา ป.4/5 นางวันทนีย์ เศรษฐ์ประเสริฐ 884
งานวิจัย เรื่องเวลา นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 511
งานวิจัย เรื่องส่งเสริมความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง 386
งานวิจัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม นางวิไล ราชนิยม 865
งานวิจัย เรื่องศีลล้างบาป นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ 378
งานวิจัย การแก้โจทย์ปัญหาบวกลบ นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา 505
งานวิจัย เรื่องพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นางจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ 508
งานวิจัย เรื่องการใช้พจนานุกรม นางผกาแก้ว แจ้งสว่าง 788
งานวิจัย เรื่องโขน นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 755
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางเสริมศรี ประดิษฐพจน์ 455