Display #
Title Author Hits
งานวิจัย เรื่องเวลา ป.4/5 นางวันทนีย์ เศรษฐ์ประเสริฐ 1110
งานวิจัย เรื่องเวลา นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 741
งานวิจัย เรื่องส่งเสริมความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง 491
งานวิจัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม นางวิไล ราชนิยม 1120
งานวิจัย เรื่องศีลล้างบาป นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ 492
งานวิจัย การแก้โจทย์ปัญหาบวกลบ นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา 623
งานวิจัย เรื่องพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นางจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ 658
งานวิจัย เรื่องการใช้พจนานุกรม นางผกาแก้ว แจ้งสว่าง 995
งานวิจัย เรื่องโขน นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 1071
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางเสริมศรี ประดิษฐพจน์ 577