ภาพบรรยากาศค่ายคุณธรรม

Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

 ค่ายคุณธรรมจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียนรักษาสภาพแวดล้อม รู้คุณค่าของสิ่งรอบตัว เน้นสร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน