ค่ายคุณธรรม

Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

 

          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โดยคุณพ่อเอกชัย  โสรัจจกิจ เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมให้สมวัยของตนเอง ซึ่งคุณพ่อก็ได้มีการอบรมให้เด็กนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง