วันกตัญชลี

Written by Narupol. Posted in Staff.

วันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรักและกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักโรงเรียนหรือสถาบันของตนเอง