สมาชิก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Posted in Staff.

 

 สมาชิกในกลุ่ม

     
     ม.นงนุช แทนกอง        ม.พิชชา เกิดเเก่นแก้ว ม. กำธร จรูญเลิศกิจจา
     
 ม.วิสุดา บุญแฝง ม.กาญจนา บุญรวม   ม.รัตติกาล ริมแจ้ง
     
ม.ตะลันต์ ปลื้มใจ   ม.ธีรเกียรติ อ้นมี ม.เฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ
 
Miss Yolla Miss Irona