สมาชิก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Posted in Staff.

 

 สมาชิกในกลุ่ม

     
 ม.อารีญา เชี่ยวจอหอ  ม.กาญจนา แสงพลสิทธิ์ ม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์
     
 ม.กิตศิรณัฏฐ์ เชียงเเรง ม.อุษา ศรีเกษม  ม.อภินันท์ นุตนก
     
 ม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์  ม.ศิริศรี หาญสุวานนท์ ม.ศิริพร ยุชัย 
   
ม.เพชรรัตน์ รงควงศ์  Miss Lyn Miss Malilou
 Mr. Michael Mr. Joe Mr. Jonny
   
 Mr. Patrick Ms. Zhu Tianhong