สมาชิก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Posted in Staff.

 สมาชิกในกลุ่ม

     
ม.สุพัตรา บุญทองมาก   ม.สมใจ รัตนเกตุ ม.ศศิธร เจียมจิตต์ 
     
 ม.ภานุมน ฐานะตระกูล  ม.ลัดดา ศรีท้วม ม.จันทิมา สนิทมิชโร