Ascs Sport day 2016

Written by Narupol. Posted in กิจการนักเรียน.

กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพกาย ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและเสริมสร้างสุขภาพจิต ในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง โดยมีเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์เป็นประธาน นอกจากนี้เซอร์ยังร่วมแข่งขันกีฬาด้วย