การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Posted in กิจการนักเรียน.

นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยเริ่มจากการรับสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน มีการรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย ทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6