กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

บรรยากาศความรักความผูกพันระหว่างคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110 “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin.”