กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวของการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ