กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน