กิจกรรม

กิจกรรม

Care & Share

Care & Share

ฝ่ายอภิบาลจัดกิจกรรม Care and Share เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แบ่งความรักและส่งมอบกำลังใจแด่เซอร์สูงอายุ ที่บ้านพักเซอร์ผู้อาวุโส โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เยี่ยมผู้ป่วยนรีเวชและผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลเลิดสิน

นิทานคุณธรรม : คุณค่าพระวรสาร

นิทานคุณธรรม : คุณค่าพระวรสาร

นิทานคุณธรรม คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์ “พระวรสาร” ซึ่งแปลว่าข่าวดี อันหมายถึงข่าวดีแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ และข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าผู้รักมนุษย์จนกระทั่งประทานพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสดงพระธรรมแก่มนุษย์ และทำการกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยอัศจรรย์ต่างๆ และทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แล้วทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อบันดาลให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร https://youtu.be/TTMRa_7igj0 คุณค่าพระวรสาร :…

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ วรินทร วีรเวทปราการ ป.3/4 และด.ญ ปูริฎา ประทีปแจ่มจรัส ป.2/2 ได้รับเกียรติบัตรผลงานแสดงความกตัญญู โครงการ “องค์กรคนดี” กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”…

บรรยากาศ PLC : ASCS Digital Platform ของคุณครูทุกกลุ่มสาระ จัดเตรียมบทเรียน สื่อการสอน

บรรยากาศ PLC : ASCS Digital Platform ของคุณครูทุกกลุ่มสาระ จัดเตรียมบทเรียน สื่อการสอน

ภาพบรรยากาศ PLC : ASCS Digital Platform ของคุณครูทุกกลุ่มสาระ จัดเตรียมบทเรียน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน

ประกาศเรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ประกาศเรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ประกาศเรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) ในปี 2562 นั้นโรงเรียนได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Youth Robot Competition 2019…

SMART Teachers

SMART Teachers

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และในยุคปัจจุบันได้เพิ่มศักยภาพให้กับครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วย 1.สร้างครูมืออาชีพ “iTeachers” 1.1 ADE (Apple Distinguished Educators) จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง บุคลากรของโรงเรียนได้รับการรับรองจากบริษัท…

Applications ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Applications ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Adobe Spark Video เป็น Application ที่ช่วยในการสร้างสื่อ Video ได้ง่ายที่สุด ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถส่งต่อไปยัง Social Media อื่น ๆ…

SMART Students

SMART Students

การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในชั้นเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบรรยากาศของการเรียน วิธีการเรียนการสอน และที่สำคัญที่สุดนักเรียนเองก็ได้ปรับตัวกับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงมากขึ้น 1.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Collaboration) สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน (Communication) รวมไปถึงมีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (Digital Literacy)…

SMART Classroom

SMART Classroom

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อนุญาตให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 นำ iPad มาใช้ที่โรงเรียนได้ตามสะดวก ภายใต้กฎกติกาในการใช้อย่างเคร่งครัดและมีการแนะนำการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี มีการระบุถึงประโยชน์และโทษในกรณีที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์…

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : Active Learning

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : Active Learning

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เน้นภาคปฏิบัติ “Learning by Doing” อย่างชัดเจน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา น่าตื่นตาตื่นใจ มีสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนถูกเติมเต็มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น…

ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ASCS : iMusic

ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ASCS : iMusic

การเรียนหรือการฝึกฝนด้านดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก ดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ช่วยในการเรียนรู้ มีการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยตรง กิจกรรมและจังหวะการเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุล แม้แต่ขณะฟังดนตรี นักเรียนจะรู้สึกผ่อนคลาย ปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลง ซึ่งส่งผลต่อสมองซีกขวา ส่วนเสียงสูงต่ำจากตัวโน้ตหรือจังหวะดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ที่แสดงเอง…