ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2020 รายการ Robot Creation(Junior) จากทีมแข่งขันจำนวน 75 ทีม 14 ประเทศทั่วโลก โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนจำนวน 2 ทีมเข้าแข่งขันและผลจากการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้

ได้รับรางวัล Grand Award (รางวัลสูงสุดของการแข่งขัน) (NURSING ROBOT)
เด็กหญิง ธัญนันท์ บุญเกาะ
เด็กหญิง พีรดาพร คูทวีทรัพย์
เด็กหญิง เบญญาภา วิเศษปรีชา

ได้รับรางวัล Gold Award (Automatic Laundry Separator)
เด็กหญิง อัญชิสา น้อยมณี
เด็กหญิง ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข
เด็กหญิง มนัสวี เจนเจริญ