ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก 
ได้ย้ายฝ่ายมาตั้ง ณ เลขที่ 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) บนเนื้อที่ 1 ไร่  2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผดุงดรุณี  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) ซึ่งดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 89 ปี  ได้หยุดดำเนินกิจการ และอัสสัมชัญคอนแวนต์  มารับช่วงกิจการต่อ (เอกสารแนบประวัติโรงเรียนผดุงดรุณี)

          ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากจนไม่มีที่พอจะบรรจุนักเรียน จึงคิดที่จะหาสถานที่เพื่อขยายโรงเรียน ขณะเดียวกันที่โรงเรียนผดุงดรุณีประสงค์จะโอนกิจการโรงเรียนแก่ผู้ที่สนใจจะดำเนินกิจการต่อ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โดยแมร์มีเรียม  นิภา  กิจเจริญ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และเซอร์เซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์  อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เห็นควรที่จะรับโอนกิจการได้มอบหมายให้สมาคมผู้ปกครองและครู โดยนายไพรัช  กิจเลิศไพโรจน์ ประธานสมาคมเป็นผู้ดำเนินการทางธุรกรรมการเงินจนกว่าจะแล้วเสร็จ

          ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) จึงได้เริ่มดำเนินงานในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนผดุงดรุณีเดิม และใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม ทำพิธีเสก และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  เซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          เมื่อเริ่มเปิดทำการโรงเรียนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงดรุณี  ที่ประสงค์จะทำงานหรือเรียนต่อในโรงเรียนไว้ และรับนักเรียนใหม่จำนวนหนึ่ง  ในปีแรกที่เปิดกิจการมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมปีที่ 3 จำนวน 1,439 คน  มีนักเรียนชายในระดับประถมจำนวนหนึ่งด้วย

          ในปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ได้ย้ายแผนกอนุบาลและฝ่ายประถมมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  และรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    สีลม  ไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ตั้งแต่ปีนี้ไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  แยกเป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของอัสสัมชัญคอนแวนต์เต็มรูปแบบ โรงเรียนจัดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,663 คน

          ในปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)  มีนักเรียนเพิ่มเต็มอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จำนวนห้องเรียน  32  ห้อง

          ในปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)  มีนักเรียนเพิ่มเต็มอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จำนวนห้องเรียน  32  ห้อง

          ในปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1998)  มีนักเรียน 1,678 คน จำนวนห้องเรียน  32  ห้อง

          ในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000)  ขยายห้องเรียนเพิ่มเป็น 38 ห้อง จึงได้รับอนุญาตจากกระทรวงให้รับนักเรียนได้ในอัตราสูงสุด 1,793 คน ปีนั้นมีนักเรียนเต็มอัตรา

          ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) มีนักเรียน 1,677 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 80 คน

          ในปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) มีนักเรียน 1,762 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 86 คน

          ในปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) มีนักเรียน 1,893 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน

          ในปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) มีนักเรียน 1,845 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 85 คน

          ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) มีนักเรียน 1,799 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 84 คน

          ในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) มีนักเรียน 1,788 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 83 คน

          ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) มีนักเรียน 1,769 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน

          ในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) มีนักเรียน 1,700 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 84 คน

          ในปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) มีนักเรียน 1,636 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน

          ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) มีนักเรียน 1,700 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 85 คน

          ในปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) มีนักเรียน 1,763 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน

          ในปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) มีนักเรียน 1,740 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน

          ในปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) มีนักเรียน 1,730 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน

          ในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) มีนักเรียน 1,735 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 91 คน

          ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) มีนักเรียน 1,662 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน

          ในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) มีนักเรียน 1,559 คน 35 ห้อง มีบุคลากรครู 93 คน

          ในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) มีนักเรียน 1,444 คน 34 ห้อง มีบุคลากรครู 81 คน

          ในปี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) มีนักเรียน 1,414 คน 33 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน

          ในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) มีนักเรียน 1,369 คน 33 ห้อง มีบุคลากรครู 87 คน

          ในช่วงปีการศึกษาเหล่านี้ได้มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ของครูใหญ่และผู้จัดการดังนี้

รายนามผู้รับใบอนุญาต

 วัน/เดือน/ปี รายนามตำแหน่ง
พ.ศ.2538 – 2553 นางสาวรัตนา โรซาร์พิทักษ์ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2554  – 2558 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2559 – ปัจจุบันนางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

รายนามผู้จัดการและครูใหญ่

 วัน เดือน ปี ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
พ.ศ.2538 – 2541 นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง
พ.ศ.2541 – 2542 นางสาวบังอร โก่งศร  นางสาวมุกดา มุ่งหมาย 
พ.ศ.2542 – 2545 นางสาวอุดร บุญทองมาก
พ.ศ.2545 – 2546 นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ นางสาววารี สนเจริญ
พ.ศ.2546 – 2547 นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ นางสาวบังอร      กิจเจริญ
พ.ศ.2547 – 2549 นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
พ.ศ.2549 – 2551 นางสาวส้มเช้า คงแจ้ง
พ.ศ.2551 – 2552 นางสาวลาวัณย์ อนงค์จรรยา
พ.ศ.2552 – 2553 นางสาววัชรินทร์ เกตุรัตน์ นางสาวสายอรุณ ผิวเกลี้ยง
พ.ศ.2553 – 2558 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชีรานนท์
พ.ค.2559 – ปัจจุบัน นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์

ลักษณะสำคัญของโรงเรียน

                    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เป็นโรงเรียนในเครือ  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  “อัสสัมชัญ”  เป็นคำย่อมาจากภาษาละตินว่า ASSUMPTIO  BEATAE  VIRGINIS  MARIAE หมายถึง การให้เกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ