คู่มือแนวทางปฏิบัติตนในช่วงแพร่ระบาดของ COVID – 19